تاریخچه ترجمه

پا گذاشتن به هر عرصه، کسب مهارت های لازم و پیشرفت در آن نیاز به دانش در مورد  آن حیطه و همچنین تاریخچه آن میباشد. به بیان دیگر کسب اطلاعات در مورد پیشینه و چگونگی پیدایش یک رشته، به انسان دید وسیعتری میدهد و میتوان از تجربه گذشتگان درس گرفت. ترجمه متون و ایجاد پل ارتباطی مناسب بین دو بستر مفهومی در دو قالب متفاوت، نه تنها یک علم بلکه یک هنراست. برای اینکه مترجم بهتری شوید یا به طور کلی در این زمینه دانش بیشتری پیدا کنید بهتر از تاریخچه آن را با هم مرور کنیم.